Test passes if two lines are the same.

XXXXXXX
XXXXXX