Test passes if top and bottom are the same.

XXXXXX
XXXXXX